Brottmål

Advokaterna på Sju Advokater arbetar huvudsakligen som brottmålsadvokater.

Brottmål 

Advokaterna på Sju Advokater arbetar huvudsakligen som brottmålsadvokater. Vi åtar oss uppdrag som försvarsadvokat, privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Vi har betydande erfarenhet av internationella uppdrag, såväl som försvarare som målsägandebiträde. Vi åtar oss även uppdrag rörande ekonomisk brottslighet, arbetsmiljörätt och miljöbrott.

Flera av advokaterna på Sju Advokater föreläser regelbundet för andra advokater, åklagare och domare om straff- och processrättsliga frågor samt om brottmålsadvokatens olika roller.

Om du har frågor eller om du har behov av en försvarare eller ett målsägandebiträde är du välkommen att ringa till Sju Advokater för att få mer information om hur du ska få rätt hjälp.  

Försvarare

Den som är misstänkt för ett allvarligt brott eller den som anhålls har rätt till en offentlig försvarare. Även i andra fall kan det finnas rätt att få en offentlig försvarare. Det finns dessutom alltid en möjlighet att anlita en privat försvarare.

Försvararsadvokatens roll är att hjälpa den som är misstänkt och tillvara dennes rättigheter under förundersökningen (polisutredningen) och vid en eventuell efterföljande rättegång.

Den som är misstänkt för brott har rätt att själv föreslå den advokat som önskas som offentlig försvarare. Namnet på den advokat som önskas eller advokatbyråns namn kan anges till polisen inför eller i samband med polisförhör alternativt till åklagaren eller domstolen. Det är domstolen som beslutar om det finns rätt att få en offentlig försvarare och vem som ska förordnas. Kostnaderna för en offentlig försvarare svarar i första hand staten för. Beroende på utgången i målet och den misstänktes ekonomiska förhållanden kan den misstänkte själv få svara för delar eller hela kostnaden i samband med domen. Kostnaderna för en privat försvarare svarar i första hand den misstänkte för.

Målsägandebiträde

Den som har utsatts för brott kan ha rätt att få en egen advokat, ett målsägandebiträde. Man har möjlighet att föreslå vem som ska utses som målsägandebiträde. Namnet på den som önskas eller advokatbyråns namn kan anges redan i samband med polisanmälan och annars vid polisförhör. Det är domstolen som beslutar om ett målsägandebiträde ska förordnas och vem som i så fall ska förordnas. Ett målsägandebiträde bekostas i princip alltid av staten.

Målsägandebiträdets roll är att ta till vara målsägandens intressen i målet, att ge stöd och juridisk rådgivning till målsäganden under förundersökningen (polisutredningen) och vid eventuell efterföljande rättegång. Målsägandebiträdet hjälper även till med eventuellt skadeståndsanspråk.

Särskild företrädare för barn

Vi på Sju Advokater åtar oss även uppdrag som särskild företrädare för barn, dvs juridiskt biträde för barn när det finns anledning att anta att barnet har utsatts för brott av en vårdnadshavare eller närstående. Det är domstolen som förordnar om det ska utses en särskild företrädare för barnet och vem som i så fall ska förordnas.